A - CHÍNH SÁCH VỀ MÔI TRƯỜNG

Để phát triển các sản phẩm chất lượng và thân thiện với môi trường, công ty cổ phần Vilaco cam kết sẽ thực hiện:

1. Thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý môi trường cùng các quy trình cụ thể của hệ thống nhằm kiểm soát và phòng ngừa các hoạt động hoặc điều kiện có khả năng tác động xấu tới môi trường.

2. Bảo vệ nhân viên và cộng đồng xung quanh công ty bằng việc sử dụng các trang thiết bị bảo hộ và áp dụng các quy trình an toàn cùng với việc chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp.

3. Sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, nỗ lực giảm thiểu các loại chất thải vào không khí, đất và nước.

4. Công ty sẽ liên tục cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình dựa trên các hoạt động giám sát, đo lường và phân tích các hoạt động của hệ thống, đồng thời ban lãnh đạo sẽ định kỳ giám sát và đánh giá các hoạt động cải tiến này.

B - CHÍNH SÁCH VỀ CHẤT LƯỢNG

1. Mọi hoạt động của Công ty Vilaco đều hướng đến sự thoải mãn của khách hàng, không ngừng tìm tòi cải tiến đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan.

2. Duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001: 2008. Công ty cam kết dành mọi ưu tiên về nguồn lực để xây dựng, thực hiện và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

3. Không ngừng nghiên cứu thị trường để mở rộng thị phần trong và ngoài nước.

4. Tập thể CBCNV Công ty cổ phần Vilaco thống nhất xây dựng chính sách chất lượng với phương châm:

"ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - THỎA MÃN KHÁCH HÀNG - AN TOÀN SẢN XUẤT - ĐỂ MANG LẠI CÔNG VIỆC, THU NHẬP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO TOÀN CÔNG TY"

5. Chính sách chất lượng này được quán triệt trong toàn Công ty và được sử dụng làm cơ sở để xây dựng mục tiêu chất lượng cho từng bộ phận trong Công ty cổ phần Vilaco.

Copyright © 2016 Vilaco.,JSC